Αγαπητοί/ές/ά,

Με χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα για την αυτο-αξιολόγηση της βιωσιμότητας, που αποτελεί μέρος του έργου Erasmus+ “Fostering whole institution approach to sustainability in HE through systems thinking” (SUST-HEIN), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθμός έργου: 101086809).

Η έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και απόψεων σχετικά με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες αειφορίας που εφαρμόζονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ). Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει διάφορες αλληλεπικαλυπτόμενες διαστάσεις που σχετίζονται με τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ.

Οι ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε 37 κλειστές ενότητες, καλύπτουν θέματα όπως η κουλτούρα των ΑΕΙ, το σύστημα διακυβέρνησης, η οργανωτική δομή, οι ανθρώπινοι πόροι, η διδασκαλία και η κατάρτιση, η έρευνα, η τρίτη αποστολή, η λειτουργία της πανεπιστημιούπολης, οι περιβαλλοντικοί πόροι και η κοινότητα.

Η έρευνα θα απαιτήσει 10-15 λεπτά από το χρόνο σας και εκτιμούμε το ενδιαφέρον και την προθυμία σας να υποστηρίξετε αυτό το ερευνητικό έργο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας.

Κάντε κλικ εδώ για να συμμετάσχετε στην έρευνα https://forms.gle/Vs7vU1xQd8XmCM7VA

Ερωτηματολόγιο Βιωσιμότητα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Please review the letter of interest to gather additional details about it. 

Exciting news: The Italian University Network for Sustainable Development supports the Sust-HEIn Project for Green Transition!

We are thrilled to announce a groundbreaking collaboration that marks a significant leap forward in our shared commitment to sustainability in higher education. The Italian University Network for Sustainable Development is delighted to join forces with the Sust-HEIn consortium, uniting our efforts for a common cause: the advancement of green transition in education and the establishment of sustainable institutions.

Key Highlights of this Collaboration:

  1. Shared Vision: Our collaboration is rooted in a shared vision for fostering a whole-institutional approach to sustainability in higher education through innovative systems thinking. Together, we aim to drive positive change and contribute to a more sustainable future.
  2. Supporting EU Initiatives: Aligned with the guidelines, directives, and recommendations of the European Union, our collaboration resonates with key EU initiatives such as the Green Deal, European Skills Agenda, and European Strategy for Universities. This alignment reinforces our collective commitment to acting as catalysts for change in the twin green and digital transitions.
  3. Agreed Commitments: We commit to actively promoting the Sust-HEIn project and its outcomes within our network and beyond. Additionally, we eagerly embrace the opportunity to evaluate and leverage existing knowledge, models, and tools developed by the project consortium or the RUS Network to further our common goals for green transition in higher education institutions.

Our Collective Journey:

This collaboration signifies a momentous step forward in our collective journey towards sustainability and resilience in higher education. By pooling our resources, expertise, and passion, we are confident that our partnership will yield transformative results and contribute to confronting the pressing societal challenges of our time.

Get Involved:

We invite all members of the Sust-HEIn community to actively participate in this collaboration. Your insights, contributions, and enthusiasm will play a crucial role in shaping the success of our joint initiatives.

Together, let’s embark on this exciting journey towards creating green, sustainable institutions that make a positive impact on our world.

Read the document:

Brochure