Link Campus University

Link Campus University

Ιταλία

Το Link Campus University (LCU) είναι ένα μη κρατικό δημόσιο πανεπιστήμιο στη Ρώμη που αναγνωρίζεται νομικά από το ιταλικό ρυθμιστικό σύστημα πανεπιστημίων. Ιδρύθηκε το 1999 ως θυγατρική του Πανεπιστημίου της Μάλτας στην Ιταλία και στη συνέχεια, το 2011, έγινε, με το ιταλικό κανονιστικό διάταγμα, ανεξάρτητο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διέπεται από το ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας. Από την ίδρυσή του, η διεθνής κλίση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του LCU, καθώς συνεργάζεται με διάφορους παγκόσμιους εταίρους και συνδέει φοιτητές από διαφορετικά έθνη και πολιτισμούς σε μια κοινή πανεπιστημιακή εμπειρία. Η οικοδόμηση συνδέσεων για τη διάδοση της γνώσης και την ανάπτυξη καλύτερων μελλοντικών προοπτικών είναι ο κύριος κινητήριος μοχλός του στην έρευνα, την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες δημόσιας δέσμευσης.
Το LCU είναι ανοικτό στην καινοτομία και τον πειραματισμό σε ιδιωτικούς, δημόσιους, τρίτους, υβριδικούς τομείς και στοχεύει στη δημιουργία μιας συνεχούς ανταλλαγής ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης εντός και εκτός του πανεπιστημίου, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εκτός από τις κλασικές μεθόδους, οι πρακτικές γνώσεις και οι προσεγγίσεις ανάπτυξης ψηφιακών και επιχειρηματικών ικανοτήτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πανεπιστημιακών στρατηγικών για την παραγωγή αποφοίτων, ερευνητικών αποτελεσμάτων και νεοφυών επιχειρήσεων ικανών να αντιμετωπίσουν τα αναδυόμενα οικονομικά, νομικά, πολιτικά και επικοινωνιακά ζητήματα. Ως αποτέλεσμα, τα κύρια ερευνητικά θέματα του LCU αφορούν διατομεακά ερευνητικά πεδία που προσδιορίζονται συνδυάζοντας ενδιαφέροντα και εμπειρίες από τους τομείς στους οποίους προσφέρονται προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα – δηλαδή Οικονομία και Επιχειρήσεις, Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις, Επικοινωνία και Τεχνολογίες, Παραστατικές Τέχνες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Δίκαιο, Επιστήμη Άμυνας και Ασφάλειας, καθώς και ένα ειδικό πρόγραμμα για αθλητές φοιτητές που παρέχεται μέσω του Τμήματος Αθλητισμού.
Αναλυτικότερα, οι τέσσερις κύριοι ερευνητικοί τομείς του LCU είναι:

  • Υγεία και αθλητισμός: με έμφαση στην τηλεϊατρική, την ηλεκτρονική υγεία, το αθλητικό δίκαιο, την αθλητική διοίκηση, την ευεξία και τον τρόπο ζωής, τη συμμετοχικότητα, τη βιωσιμότητα.
  • Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Δημιουργικότητα: με έμφαση στην καινοτόμο διδασκαλία και τα παιχνίδια, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, τα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, τις παραστατικές τέχνες, την πολιτιστική ανθρωπολογία, τη διαπολιτισμικότητα, τις δημιουργικές πόλεις και κοινότητες.
  • Ασφάλεια και Διεθνείς Σχέσεις: με έ μφαση στον κυβερνοχώρο, την άμυνα και την εδαφική ασφάλεια, τη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, τη διεθνή συνεργασία, τη διεπιστημονική ανάλυση της διεθνούς δυναμικής, την ειρήνη και τον αφοπλισμό.
  • Καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα: με έμφαση στην κοινωνική και επιχειρηματική καινοτομία, την οικολογική μετάβαση, τη βιώσιμη κινητικότητα, τη σχεδιαστική σκέψη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την οργάνωση επιχειρήσεων, τη δυναμική συστημάτων, τον τουρισμό 4.0, το δίκαιο των νέων τεχνολογιών.

Γύρω από αυτούς τους κύριους πυλώνες που συνδυάζουν την επιστημονική εξειδίκευση με μια διεπιστημονική και πολυπολιτισμική προσέγγιση στον πολιτισμό, το περιβάλλον και την κοινωνία (δηλαδή κοινωνικοοικονομικά και νομικά ζητήματα), με την τεχνολογία και τη σχεδιαστική σκέψη ως διαθεματική εμπειρογνωμοσύνη, λαμβάνουν χώρα διάφορες πρωτοβουλίες, ιδίως οι δραστηριότητες ερευνητών, καθηγητών, ερευνητικών κέντρων και ομάδων, οι οποίες συντονίζονται από τα γραφεία που υποστηρίζουν τη συγγραφή και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές.